Koleksi: Syarat penggunaan

Kemas Kini Terakhir: 23/12/2023Sila baca Terma Penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan ankersingapore.com. Syarat Penggunaan ini mengawal penggunaan tapak web kami dan pembelian produk elektronik dari kedai dalam talian kami. Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini.

Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana peruntukan Syarat Penggunaan ini, sila jangan gunakan laman web kami.

1. Pendaftaran Akaun
Untuk membeli di laman web kami, anda mungkin perlu membuat akaun. Anda bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang tepat dan terkini semasa proses pendaftaran. Anda juga bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan butiran akaun anda dan untuk menyekat akses kepada akaun anda.

2. Maklumat Produk dan Harga
Kami berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan terkini tentang produk elektronik kami, termasuk penerangan, spesifikasi, harga dan ketersediaan. Walau bagaimanapun, kami tidak menjamin bahawa semua maklumat produk adalah tepat sepenuhnya atau bebas daripada ralat. Sekiranya terdapat sebarang ketidaktepatan, kami berhak untuk membetulkannya tanpa notis terlebih dahulu.

3. Penempatan dan Penerimaan Pesanan
Dengan membuat pesanan melalui laman web kami, anda membuat tawaran untuk membeli produk terpilih. Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk menerima atau menolak pesanan anda atas sebarang sebab, termasuk tetapi tidak terhad kepada ketersediaan produk, ralat harga atau aktiviti penipuan yang disyaki. Kontrak antara anda dan Anker Singapore hanya akan dibuat apabila kami menerima pesanan anda dan memproses pembayaran.

4. Pembayaran dan Keselamatan
Kami berusaha untuk menyediakan pengalaman membeli-belah dalam talian yang selamat. Kami menggunakan langkah keselamatan standard industri untuk melindungi maklumat peribadi dan pembayaran anda. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menjamin bahawa pihak ketiga yang tidak dibenarkan tidak akan dapat memintas langkah keselamatan ini. Anda bersetuju bahawa anda akan memberikan maklumat pembayaran yang tepat dan lengkap dan anda memberi kuasa kepada kami untuk mengecaj kaedah pembayaran yang anda pilih untuk jumlah keseluruhan pesanan anda.

5. Penghantaran dan Penghantaran
Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan penghantaran produk yang dipesan anda tepat pada masanya. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau kerosakan yang mungkin berlaku semasa penghantaran atau penghantaran. Sebaik sahaja produk diserahkan kepada pembawa penghantaran, risiko kehilangan atau kerosakan dipindahkan kepada anda.

6. Hak Harta Intelek
Semua kandungan di laman web kami, termasuk teks, grafik, logo dan imej, adalah hak milik Anker Singapore atau pemberi lesennya dan dilindungi oleh undang-undang harta intelek. Anda tidak boleh menggunakan, mengeluarkan semula, atau mengedarkan sebarang kandungan daripada laman web kami tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

7. Had Liabiliti
Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, Anker Singapore dan sekutunya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, berbangkit atau punitif yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web kami atau pembelian produk elektronik daripada dalam talian kami. kedai.

8. Penamatan
Kami berhak untuk menamatkan atau menggantung akses anda ke laman web kami pada bila-bila masa, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas sebarang sebab termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pelanggaran Terma Penggunaan ini.

9. Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir
Syarat Penggunaan ini akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Singapura. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat Penggunaan ini hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Singapura.

10. Hubungi Kami
Jika anda mempunyai sebarang soalan, kebimbangan atau permintaan mengenai Syarat Penggunaan ini atau ankersingapore.com, sila hubungi kami di:support@ankersingapore.com

Terima kasih kerana menyemak Syarat Penggunaan kami.